Rồng vốn đã bán được hơn 15 triệu cổ phiếu DXG

Home / Phân tích / Rồng vốn đã bán được hơn 15 triệu cổ phiếu DXG

Quỹ thành viên thủ đô Longjia vừa bán được hơn 10 triệu cổ phiếu DXG từ Công ty Quốc gia Nước Quốc gia Nhà nước Green Group tại ngày 11/6 và tài sản giảm xuống còn hơn 66 triệu. Hành động lần lượt là 12,8%. Trước đây, Tập đoàn cũng bán được hơn 5 triệu cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6 .

– Doanh số quỹ vốn của Cửu Long đã vượt quá 15 triệu cổ phiếu, một tài sản giảm 15,75% đến 12,8%. – – – “Thoát nước cùng một lúc , trong kế hoạch hành động đất xanh, theo hành động kế hoạch của công nhân (ESOP). – Hành động DXG nằm sau hai cuộc họp 8 và 9/6, công ty thông báo kế hoạch tăng vốn, đặc biệt là phát hành 7 triệu Espoba chứng khoán 0 đồng . Tuy nhiên, kế hoạch đang phải đối mặt với những khó khăn của các nhà đầu tư. Vào ngày 11 tháng 6, không gian xanh đã sửa đổi 10.000 đồng kế hoạch, cổ phiếu được giới hạn trong hai năm chuyển nhượng.

Mã DXG đã phục hồi trong Hội nghị 11/6 Cũng được phục hồi tại một cuộc họp. Thời điểm thủ đô có hơn 10 triệu cổ phiếu, nhưng ba cuộc họp liên tiếp liên tục đã giảm. Giá của giá đóng cửa của cổ phiếu DXG là 10-15%, so với mức giảm 20% trước đó. Các Hội đồng quản trị sẽ xác định giá phát hành cụ thể, nhưng không nên 20.000 đồng .

– Sau khi báo cáo đánh giá được công bố vào Green ngay lập tức tuyên bố kế hoạch tăng vốn, SSI đã quyết định chuyển quan điểm này “hoạt động” với ” Không có thứ hạng “, miễn là kế hoạch xuất bản riêng lẻ chi tiết hơn. Đội phân tích đánh giá, kế hoạch phát thải cá nhân này sẽ ảnh hưởng đến các cổ đông hiện hữu lợi ích, bởi vì rủi ro pha loãng và giá phát hành.

—.

Leave a Reply

Your email address will not be published.